Algemene Voorwaarden Motorsport Experiences Travel B.V.

Algemene Voorwaarden Motorsport Experiences Travel B.V. handelend onder de naam SportStadion Reizen

Bedrijfsinformatie:

Artikel 0 Hoofdregel

Als hoofdregel op alle afgesloten overeenkomsten met SportStadion Reizen geldt dat de consumentenvoorwaarden van de ANVR van toepassing zijn.

Artikel 1 Definities:

De hierna volgende definities hebben zowel in enkelvoud als in het meervoud dezelfde navolgende betekenis in deze Algemene Voorwaarden:

a: Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van SportStadion Reizen;

b: Evenement: de georganiseerde gebeurtenis van sportieve en/of recreatieve, muzikale en/of culturele aard, waarvoor SportStadion Reizen Tickets verkoopt;

c: Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;

d: Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SportStadion Reizen een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie door SportStadion Reizen een aanbod wordt gedaan;

e: Overeenkomst: de overeenkomst tussen SportStadion Reizen en klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen ofwel de reis naar en/of rondom dit evenement;

f: Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement daaronder mede begrepen elektronische Tickets;

g: SportStadion Reizen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Motorsport Experiences Travel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, KvK 70198950;

h: Aanvullende producten of diensten: de verkoop van aanvullende producten of diensten door SportStadion Reizen namens zichzelf of in opdracht van derden;

i: Annuleringskosten: het totaal gefactureerde bedrag van de Overeenkomst.

J: Servicekosten: het bedrag dat SportStadion Reizen in rekening brengt bij elke boeking voor administratie- en verzendkosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:

a: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij SportStadion Reizen, producten en/of diensten van welke aard en omvang dan ook aan een Klant verkoopt en/of levert, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Het is derhalve van essentieel belang dat de Klant deze Algemene Voorwaarden leest op het moment dat de Klant Tickets koopt en een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden opslaat of afdrukt, teneinde op de hoogte te zijn van de op de Overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

b: De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Klant wijst SportStadion Reizen uitdrukkelijk van de hand. De Klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden van SportStadion Reizen als onderdeel van de totstandkoming van een overeenkomst tussen SportStadion Reizen en de Klant.

c: Partijen kunnen wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden uitsluitend schriftelijk overeenkomen.

d: SportStadion Reizen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving door SportStadion Reizen te wijzigen en deze gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van SportStadion Reizen te lezen.

e: Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien deze (nog) niet in het bezit van Klant zijn, zal de Evenementhouder op verzoek van de Klant de toepasselijke algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst:

a: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten vrijblijvend.

b: SportStadion Reizen treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Evenementhouder. SportStadion Reizen is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via SportStadion Reizen een of meerdere Tickets heeft gekocht. SportStadion Reizen verschaft de Tickets namens Evenementhouder.

c: De Klant dient voordat hij zijn reservering en/of bestelling bevestigt, altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd en/of besteld. De Klant dient bij het maken van de reservering en/of bestelling altijd een juist (en werkend) (e-mail)adres te gebruiken en te verstrekken.

d: Indien de Klant kiest voor het langs elektronische weg ontvangen van Tickets, derhalve een elektronische Ticket zonder fysieke vorm, berust het risico voor verlies, diefstal en/of misbruik van de Ticket bij de Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.

e: Ingeval van twijfel aan de juistheid van de door de Klant opgegeven gegevens bij de invoering van de reservering en/of bestelling, kan SportStadion Reizen contact opnemen met de Klant aan de hand van de gegevens die de Klant heeft verstrekt. In het geval SportStadion Reizen de Klant niet kan bereiken langs de door de Klant verstrekte gegevens en SportStadion Reizen derhalve niet in de gelegenheid is om de door de Klant verstrekte gegevens op juistheid te controleren, heeft SportStadion Reizen de bevoegdheid de reservering en/of bestelling te annuleren en de Tickets te verkopen aan een andere Klant.

f: SportStadion Reizen zal zich in de hierboven genoemde gevallen inspannen om de Klant te informeren.

g: Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Tickets, producten en/of diensten.

h: SportStadion Reizen en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is SportStadion Reizen en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

i: SportStadion Reizen heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende en/of andere activiteiten te verrichten. Indien SportStadion Reizen producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

j: Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Tickets.

Artikel 4 Prijzen en betaling:

a: SportStadion Reizen verkoopt Tickets namens Evenementhouders die het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b: Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten en/of diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door SportStadion Reizen aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c: De gehanteerde prijzen zijn soms afwijkend van de nominale prijs van de tickets omdat deze inclusief alle kosten met uitzondering van servicekosten zijn.

d: Alle prijzen van SportStadion Reizen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

e: SportStadion Reizen brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening.

f: Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SportStadion Reizen de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

g: Betaling van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs is altijd direct. Voor bedrijven (inschrijving KvK verplicht) gelden afwijkende betaaltermijnen, welke hierna worden genoemd:

· Betaling van Tickets moet uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij SportStadion Reizen op de bankrekening staan en indien het evenement binnen 4 weken plaatsvindt, is directe betaling verschuldigd.

· Indien ook Aanvullende diensten en/of producten zijn afgenomen, geldt dat er direct betaald moet worden als het evenement binnen 6 weken na boeking plaatsvindt. Vindt het evenement meer dan 6 weken na boeking plaats, dan is een aanbetaling van 40% binnen 5 werkdagen opeisbaar en het restant uiterlijk 6 weken voor het evenement verschuldigd aan SportStadion Reizen.

Artikel 5 Leveringstermijnen:

a: Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. SportStadion Reizen zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan SportStadion Reizen een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

b: De door SportStadion Reizen opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient SportStadion Reizen schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c: SportStadion Reizen is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de Klant een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door SportStadion Reizen ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.

d: Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin enig recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

e: Verzending van Tickets vindt pas plaats na volledige betaling (via iDeal, creditcard, AfterPay, of anderszins overeengekomen) van de overeengekomen prijs in de Overeenkomst.

Artikel 6 Afgelaste of verschoven Evenementen:

a: Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en, zo ja wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel SportStadion Reizen zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat SportStadion Reizen de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan SportStadion Reizen niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. SportStadion Reizen is niet verantwoordelijk laat staan aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b: Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de Ticketprijs.

c: Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de Evenementhouder. Indien de Evenementhouder SportStadion Reizen verzoekt om de Klant de Ticketprijs te restitueren, dan zal SportStadion Reizen dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder heeft ontvangen. Servicekosten worden niet gerestitueerd.

d: Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels aanvullende en/of andere activiteiten verkochte producten en/of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 7 Tickets:

a: Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Evenementhouder de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Klant dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator, waar op de Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de Evenementhouder, is de Evenementhouder gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

b: Na ontvangst dient de Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

c: Speciale wensen en preferenties, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen of voorkeursplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. SportStadion Reizen geeft geen enkele garantie dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden:

a: Indien Klant de Overeenkomst annuleert en Klant heeft alleen Tickets gekocht, dan is de Klant 100% Annuleringskosten verschuldigd.

b: Indien Klant de Overeenkomst annuleert en er zijn Aanvullende producten of diensten gekocht, dan gelden de volgende Annuleringsvoorwaarden:

a) Annulering meer dan 6 weken voor Evenement: 40% van de Annuleringskosten;

b) Annulering tussen 4 tot 6 weken voor Evenement: 75% van de Annuleringskosten;

c) Annulering tussen 2 tot 4 weken voor Evenement: 90% van de Annuleringskosten;

d) Annulering binnen 2 weken voor Evenement :100% van de Annuleringskosten.

Artikel 9 Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten:

a: De op de Ticket van SportStadion Reizen rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SportStadion Reizen dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van SportStadion Reizen dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

b: Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Kaart.

c: Het is de Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d: De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van SportStadion Reizen aan Klant.

Artikel 10 Privacy:

a: De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SportStadion Reizen welke op de website van SportStadion Reizen raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

a: SportStadion Reizen kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

b: Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van SportStadion Reizen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming , dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets en eventuele aanvullende diensten aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van SportStadion Reizen of haar ondergeschikten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

c: De aansprakelijkheid van SportStadion Reizen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant SportStadion Reizen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en SportStadion Reizen ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SportStadion Reizen in staat zal zijn adequaat te reageren.

d: Klant vrijwaart SportStadion Reizen voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens SportStadion Reizen, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

e: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan uitdrukkelijk schriftelijk onverwijld bij SportStadion Reizen meldt.

f: SportStadion Reizen kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. SportStadion Reizen is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan SportStadion Reizen.

g: SportStadion Reizen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. SportStadion Reizen kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

h: SportStadion Reizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

i: SportStadion Reizen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade ontstaan door handelen van derden of anderszins schade ontstaan door bij derden ingekochte aanvullende producten of diensten.

Artikel 12 Overmacht:

a: Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan SportStadion Reizen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SportStadion Reizen in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat SportStadion Reizen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

a: Op alle overeenkomsten met SportStadion Reizen is Nederlands recht van toepassing.

b: Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Artikel 14 Diversen:

a: Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

b: Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

c: Waar in deze Algemene Voorwaarden SportStadion Reizen zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is SportStadion Reizen gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

d: Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van SportStadion Reizen dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden SportStadion Reizen niet.

e: Bij verschil van mening tussen SportStadion Reizen en Klant over de vertaling en/of uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

f: Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SportStadion Reizen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SportStadion Reizen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

g: Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, alsmede te raadplegen op de website van SportStadion Reizen.